Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระโสม ไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยการไม่หยุดอยู่กับที่บนพื้นฐานที่ว่า ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ เป็นเมืองที่คนมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
   รายงานผลตามนโยบาย
   รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม
076-496-501

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 16)
การจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม (Summer Camp) (ดู : 18)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (ดู : 11)
    สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชุน (ดู : 192)
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (ดู : 24)
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล๑๐ (ดู : 25)
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลกระโสม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อาวุโสชาย อบจ.คัพ ปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นทีมผสม (อาวุโส) กีฬา อบจ. พังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นประชาชน กีฬา อบจ.คัพ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอาวุโส (ผู้นำ) อบจ. คัพ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานปริวาสกรรม ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
ประกาศ ทต.กระโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 336)


แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ตลาดเก่ากระโสม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มาเถอะ “พังงา” ... ไม่ได้มีดีแค่ทะเล 😉 109 พังงา กิจกรรมดีๆ มีให้เที่ยวตลอดทั้งปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแสดงพื้นบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมงพื้นบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
กระดานสนทนา (Q&A) สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม คลิ๊กที่นี่
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร :061-6625964
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 502
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 505
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 500
- กองช่าง ต่อ 503
- กองคลัง ต่อ 506
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 507
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs