Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระโสม ไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยการไม่หยุดอยู่กับที่บนพื้นฐานที่ว่า ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ เป็นเมืองที่คนมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
   รายงานผลตามนโยบาย
   รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 16) 24 มี.ค. 2566
การจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม (Summer Camp) (ดู : 18) 17 มี.ค. 2566
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 12) 10 มี.ค. 2566
การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ดู : 10) 9 มี.ค. 2566
การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา (ดู : 15) 27 ก.พ. 2566
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับหน่วยงาน “การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy” (ดู : 9) 23 ก.พ. 2566
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 8) 23 ก.พ. 2566
กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 15) 6 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 11) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 22) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 39) 23 พ.ย. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 41) 24 ต.ค. 2565
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 29) 20 ต.ค. 2565
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 24) 20 ต.ค. 2565
เรื่อง แผนดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 28) 17 ต.ค. 2565
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (ดู : 27) 17 ต.ค. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 20) 7 ต.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 50) 24 มิ.ย. 2565
(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 46) 21 มิ.ย. 2565
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจจองประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 62) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 78) 21 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 69) 21 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 67) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 (ดู : 69) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (ดู : 68) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีการประชุมประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการป่าในเมืองบ้านกระโสม จังหวัดพังงา (ดู : 77) 2 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส..1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 96) 24 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 85) 6 ม.ค. 2565
ชี้แจงแนวมางการดำเนนิงานภายใต้โครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 46) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 120) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 98) 16 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 116) 23 พ.ย. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเช่าตลาดนัดเพื่อการเกษตร ประจำปี 2564 (ดู : 101) 17 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลกระโสม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) (ดู : 94) 15 พ.ย. 2564
ประกาศ มอบหมายงานในหน้าทีของนายกเทศมนตรีตำบลกระโสมให้แก่ปลัดเทศบาล (ดู : 110) 15 พ.ย. 2564
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี (ดู : 101) 15 พ.ย. 2564
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) สำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 91) 10 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าตลาดนัดเพื่อการเกษตรของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี 2564 (ดู : 98) 4 พ.ย. 2564
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (รับเบี้ยยังชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 45) 31 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 109) 25 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 109) 20 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) (ดู : 100) 19 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 98) 19 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน) (ดู : 95) 18 ต.ค. 2564
ประกาศ การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 116) 12 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (ดู : 100) 4 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (ดู : 109) 1 ต.ค. 2564
ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 55) 30 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 102) 28 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 110) 23 ก.ย. 2564
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 101) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) (ดู : 113) 20 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้งที่ 4) (ดู : 108) 17 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 (ดู : 104) 17 ก.ย. 2564
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการติดต่อราชการ (ดู : 102) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ เรือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณเฉพาะกิจการประปาเทศบาล) ครั้งที่ 2 (ดู : 108) 9 ก.ย. 2564
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิด โค กระบือ (ดู : 108) 3 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 107) 25 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 (ดู : 100) 25 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 (ดู : 48) 23 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร :061-6625964
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 502
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 505
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 500
- กองช่าง ต่อ 503
- กองคลัง ต่อ 506
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 507
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs