Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระโสม ไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยการไม่หยุดอยู่กับที่บนพื้นฐานที่ว่า ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ เป็นเมืองที่คนมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
   รายงานผลตามนโยบาย
   รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบเสียงตามสายในชุมชุน (ดู : 192) 31 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (ดู : 24) 11 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล๑๐ (ดู : 25) 11 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (ดู : 12) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล๑๐ (ดู : 7) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งชุดโคมไฟถนน (ถนนเพชรเกษม ซอยเทศบาล๑ ซอยเทศบาล๓ ซอยเทศบาล๔ ซอยบ้านพักอบจ. ท่าเทียบเรือสุระกุล) (ดู : 30) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศราาคากลาง จ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานการเสริมสร้างเครือข่ายประชาสังคมฯ (ดู : 57) 10 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับภูมิทัศน์ศาลาที่พักผู้โดยสาร(สี่แยกลำวะ) (ดู : 68) 17 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยสุขศิริสัมพันธ์, ซอยท่าสายันต์, ซอยเทศบาล๖, ซอยเทศบาล๘, ซอยพังงามารีน และบริเวณลานท่าเรือสุระกุล) (ดู : 67) 10 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอยสุขศิริสัมพันธ์) (ดู : 98) 6 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล10(เยื้องซอยเทศบาล8) (ดู : 52) 22 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล10(ข้างศาลาแปดเหลี่ยม) (ดู : 49) 21 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม (ดู : 53) 19 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบอัลฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขศิริสัมพันธ์ (ดู : 60) 8 เม.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล๓/๑(ซอยราษฎร์อุทิศ) ฝั่งซ้าย) (ดู : 71) 4 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล๓/๑ (ซอยราษฎรรอุทิศ) ฝั่งซ้าย) (ดู : 110) 4 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล๓/๑(ซอยราษฏร์อุทิศ)ฝั่งซ้าย (ดู : 110) 17 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๑/๑,๑/๒,๑/๓,๑/๔,๓/๑,๔/๒ ซอยรร.บ้านกระโสม) (ดู : 109) 17 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๑๐ และซอยเทศบาล๔/๑) (ดู : 223) 27 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารศาลาธรรมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ดู : 181) 19 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอบเทศบาล4และซอยเทศบาล1 (ดู : 282) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ดู : 403) 2 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล(ซอยเทศบาล๓ ท่าเรือสุระกุล) (ดู : 299) 31 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 201) 18 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรับไฟฟ้าสาธารณะ แบบLED 120 วัตต์ จำนวน 38 ชุด บริเวณถนนเพรชเกษม (ดู : 205) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2562 (ดู : 248) 12 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวถนนลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (บริเวณหน้าร้านดวงพร) (ดู : 226) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนน ซอยเทศบาล 1 (ดู : 283) ธ.ค.
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 198) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทศบาล 3/1 (ราษฎร์อุทิศ) (ดู : 241) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนน ซอยเทศบาล 1 (ดู : 203) ธ.ค.
ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลานจอดรถท่าเทียบเรือสุระกุล (หน้าร้านดวงพร) (ดู : 200) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) (ดู : 213) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง ซ่อมรถครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 197) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง จ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานฯ (ดู : 205) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมลานจอดรถหน้่าร้านดวงพร(ท่าเรือสุระกุล) (ดู : 198) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 187) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 186) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 184) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซ่อมรถครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 209) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 207) ธ.ค.
ตารางแสดงงบเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ฝาคูระบายน้ำ) (ดู : 189) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (ดู : 184) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (งานฉากหลัง) (ดู : 187) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 235) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร :061-6625964
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 502
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 505
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 500
- กองช่าง ต่อ 503
- กองคลัง ต่อ 506
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 507
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs