Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระโสม ไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยการไม่หยุดอยู่กับที่บนพื้นฐานที่ว่า ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ เป็นเมืองที่คนมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกมีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ประเพณีวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
   รายงานผลตามนโยบาย
   รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ
   หนังสือเชิญประชุม
   ห้องประชุมสภา
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับงานสภาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
E-SERVICE
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม
 
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ของ
เทศบาลตำบลกระโสม
 
 
สถิติรายงานการเข้าเว็บไซต์
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
ประมงพื้นบ้าน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 365 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

 

ประมงพื้นบ้าน

            ด้วยชุมชนกระโสมเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย มีภูเขาและทะเล จึงก่อให้เกิดอาชีพในชุมชนที่หลากหลายด้าน หนึ่งในนั้น คือ อาชีพประมงพื้นบ้าน ที่ต้องอาศัยความชำนาญในพื้นที่ในการดูแลแหล่งปลา สภาพอากาศ โดยไม่มีเทคโนโลยีใดๆ ในการทำประมง ซึ่งมีอุปกรณ์ในการทำประมงเพียงล็กน้อยเท่านั้น เช่น แห เบ็ด สุ่ม หรือการวางราวเหยื่อตกปลา

           ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้านลดลง ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง มีการสืบทอดความรู้รุ่นต่อรุ่นภายในครอบครัวเท่านั้น โดยใช้ทริค จากการสังเกต จดจำ 

          ประมวลภาพกิจกรรม ประมงพื้นบ้าน "ชาวกระโสม" ของสำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : สายด่วนผู้บริหารท้องถิ่น โทร :061-6625964
โทรศัพท์สำนักงาน : 076-496-501
- ติดต่อ นายกเทศมนตรี ต่อ 502
- รองนายกเทศมนตรี ต่อ 505
- สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 500
- กองช่าง ต่อ 503
- กองคลัง ต่อ 506
โทรสาร : 076-496-501 ต่อ 507
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : krasomcity@hotmail.com
Copyright © 2018. www.krasomcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs