ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
948
2 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2566  เทศบาลตำบลกระโสม  นำโดย  นายวิวัฒน์  สงวนพงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  คณะกรรมการชุมชนตลาดเหนือ  ชุมชนตลาดใต้  ผู้นำท้องที่  ชมรมผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม  และพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร และต้นจำปา  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ณ  บริเวณสำนักงานประปาเทศบาลตำบลกระโสม