กองช่าง
 • นายทนง จิตตะพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • นายสุวิทย์ จินดาพล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสมุทร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายฉลอง คชรักษ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายเอกประชา อินทร์ศวร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายนิพัตร แสวงทรัพย์

  คนงาน

 • นายบุญชู เพ็ชรเกลี้ยง

  คนงาน