หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายทนง จิตตะพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกระโสม

  โทร. 076496501 ต่อ 500

 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร. 076496501 ต่อ 500

 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 076496501 ต่อ 506

 • นายทนง จิตตะพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 076496501 ต่อ 503

 • นายทนง จิตตะพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร 076496501 ต่อ 503

 • นางสาวนกชมณ เดือนเพ็ง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร 076496501 ต่อ 500