สำนักปลัดเทศบาล
 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร. 076496501 ต่อ 500

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • (ว่าง)

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายวุฒิไกร ภู่ศรี

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • จ่าเอก วิษณุศักดิ์ อนุรักษ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางวัชรีภร ชูแก้วร่วง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางอุมาพร ตรีแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวนฤมล มุขแก้ว

  นักการ

 • นางสาวสุนันทา ชนะคช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายดิเรก ปานแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอดิรัตน์ ขันภักดี

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสมชาย มีแสง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวัชรพงศ์ สุวรรณ

  คนงาน