สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายพิพัฒน์ เอกกุล

  ประธานสภาเทศบาลตำบลกระโสม

 • นายนิมิต สงวนนาม

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระโสม

 • นางสาวรัตน์ชฎาภรณ์ สนใจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายวิษณุ วิศาล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายไกรศร วิจิตร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายนิมิต สงวนนาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายรณชัย เจนการ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายวัฒนา หินรัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 1

 • นายนริศ ไอยรา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นายพิพัฒน์ เอกกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นายทศพร เขม็งกิจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นายวีรพงษ์ ชูกิจ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นายวสุรัตน์ ณรงค์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นางสาวอัมพร ไอยรา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระโสม เขต 2

 • นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระโสม