กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายทนง จิตตะพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางมารินทร์ ชำนิการ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายสมพร สมศิริ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวกนกอร สาลิทร

  คนงาน

 • นายสุทธิสาร ณ ระนอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุริชัย มงคลสินธุ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุทิน แสวงทรัพย์

  คนงานประจำรถขยะ