ภาพกิจกรรม
หล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
771
20 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลกระโสม โดยมีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อใช้ในพิธีการวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดมาตุคุณาราม
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการหล่อเทียนพรรษาอย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญ เข้าวัด เสริมสิริมงคล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา