การประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
18 พฤษภาคม 3109

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ได้ที่นี่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
18 พฤษภาคม 2566

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ได้ที่นี่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
18 พฤษภาคม 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
3 เมษายน 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 ธันวาคม 2565

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
26 ธันวาคม 2565

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 เมษายน 2565

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 ธันวาคม 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
18 มีนาคม 2564

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ธันวาคม 2563

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 ธันวาคม 2562

214


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561)
30 ตุลาคม 2561

231


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน เมษายน 2561)
31 สิงหาคม 2561

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ