แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
31 มกราคม 2566

301


- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีนั้นๆ

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แบบ สขร.1
18 ตุลาคม 2562

459


- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม สขร.1

- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีนั้นๆ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - มิถุนายน 2562
18 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - มิถุนายน 2562 ได้ที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
18 ตุลาคม 2561

311


- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- เป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปี

- ใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

254


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ