แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
3 เมษายน 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลตามนโยบาย NoGift ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 กุมภาพันธ์ 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลกระโสมเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 มกราคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลกระโสม เรื่อง เจตจำนงสุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565
14 พฤศจิกายน 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 พฤศจิกายน 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
28 ตุลาคม 2565

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานแผนทุจริต ปี2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ2566-2570)
27 กันยายน 2565

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดืือนแรก)
1 เมษายน 2565

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดืือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นระยะ 5 ปี (2561-2565)
30 ธันวาคม 2564

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นระยะ 5 ปี (2561-2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง (Zero Tolerance)”
9 ธันวาคม 2564

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง (Zero Tolerance)” ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัน (No Gift Polict)
9 ธันวาคม 2564

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัน (No Gift Polict) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน)
5 พฤศจิกายน 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน)
18 ตุลาคม 2564

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลกระโสม.pdf
2 มิถุนายน 2564

96


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลกระโสม.pdf ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก)
5 เมษายน 2564

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ