กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561)
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
1 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ