มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ว่าด้วยคู่มือร้องเรียนหรือร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ตุลาคม 2565

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ว่าด้วยคู่มือร้องเรียนหรือร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3 ตุลาคม 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
15 กุมภาพันธ์ 2564

123


คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
24 มีนาคม 2563

224


คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย - กองการศึกษา
24 มีนาคม 2563

229


คู่มือมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย  สำหรับนักวิชาการศึกษา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย - กองการศึกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบััติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล - งานการเจ้าหน้าที่
24 มีนาคม 2563

232


คู่มือการประเมินผลการปฏิบััติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  สำหรับนักทรัพยากรบุคคล

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินผลการปฏิบััติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
23 มีนาคม 2563

218


คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

คู่มือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 มีนาคม 2563

192


คู่มือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

คู่มือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 มีนาคม 2563

210


คู่มือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคู่่มือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 มีนาคม 2563

198


คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่