การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาล
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
28 มีนาคม 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
1 กุมภาพันธ์ 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7 ตุลาคม 2565

29


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
6 ตุลาคม 2565

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
(3) การพัฒนาบุคลากร
5 ตุลาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (3) การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
(5) การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
3 ตุลาคม 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ (5) การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารแนบ
คำส่งมอบหมายงานภายในหน่วยงาน
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำส่งมอบหมายงานภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
การส่งเสริมการรักษาวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น
19 มกราคม 2565

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การส่งเสริมการรักษาวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10 มกราคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชรักษาวินัย
17 กรกฎาคม 2562

186


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชรักษาวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 มิถุนายน 2562

239


 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุุด มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
26 มิถุนายน 2562

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
26 มิถุนายน 2562

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
26 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ