มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
3 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลกระโสม
28 มีนาคม 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลกระโสม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
27 มีนาคม 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
3 มกราคม 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 มกราคม 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
3 มกราคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565
1 ธันวาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565
29 มิถุนายน 2565

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศการใช้บังคับประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล
29 เมษายน 2565

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้บังคับประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้บังคับประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
29 เมษายน 2565

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้บังคับประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ